สนับสนุนนักเรียนผู้พิการทางสายตาเข้าร่วมเดิน/วิ่งเพื่อความยุติธรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กและผู้พิการ เพื่อ

  • ให้โอกาสนักเรียนผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดิน/วิ่งเพื่อความยุติธรรมและสร้างความตระหนักถึงสิทธิของผู้พิการ
  • ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมของผู้พิการและนักเรียน ผ่านการสนับสนุนให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของสังคม
  • เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ด้วยโอกาสทางสังคมกับกลุ่มผู้ทำงานด้านความยุติธรรมทางสังคม ด้านการศึกษา วิชาชีพกฎหมายและองค์กรทางสังคมต่างๆ

Please choose your donation amount then click on add to cart