สนับสนุนนักเรียนผู้พิการทางสายตาเข้าร่วมเดิน/วิ่งเพื่อความยุติธรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กและผู้พิการ เพื่อ

  • ให้โอกาสนักเรียนผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดิน/วิ่งเพื่อความยุติธรรมและสร้างความตระหนักถึงสิทธิของผู้พิการ
  • ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมของผู้พิการและนักเรียน ผ่านการสนับสนุนให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของสังคม
  • เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ด้วยโอกาสทางสังคมกับกลุ่มผู้ทำงานด้านความยุติธรรมทางสังคม ด้านการศึกษา วิชาชีพกฎหมายและองค์กรทางสังคมต่างๆ

<form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="hidden" name="hosted_button_id" value="CXTPALFUBKAG8"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><td><input type="hidden" name="on0" value="Select Your Donation Amount">Please choose your donation amount then click on add to cart</td></tr><tr><td><select name="os0"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="1 - I'm donating">1 - I'm donating $500.00 USD</option><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="2 - I'm donating">2 - I'm donating $250.00 USD</option><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="3 - I'm donating">3 - I'm donating $100.00 USD</option><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="4 - I'm donating">4 - I'm donating $50.00 USD</option><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="5 - I'm donating">5 - I'm donating $25.00 USD</option><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="6 - I'm donating">6 - I'm donating $10.00 USD</option><!-- [et_pb_line_break_holder] --></select> </td></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="hidden" name="currency_code" value="USD"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_cart_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form>