BIB จะระบุว่านักวิ่งแต่ละคนวิ่งเพื่อความยุติธรรมด้านไหน (ท่านสามารถระบุข้อความตอนลงทะเบียน หรือเลือกข้อความติด BIB หน้างาน)